فناوران صادق اسپادانا

ساخت قطعات صنعتی

مشاوره جهت ساخت قطعات

کارگاه مجهز به انواع دستگاه ها

ساخت دستگاه های صنعتی خاص

تولید دستگاه به سفارش مشتریان

طراحی انواع دستگاه های صنعتی

مشاوره جهت بهبود عملکرد دستگاه های خطوط تولید