خط مشی مدیریت رضایت مشتریان

شرکت فناوران صادق اسپادانا با تکیه بر تجربه ۱۵ ساله خود در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی و با رویکرد مشتری مداری و برآورده نمودن نیازهای مشتریان و اشتغال زایی در شهر اصفهان فعالیت می نماید. این سازمان به منظور جلب اعتماد و افزایش رضایتمندی کلیه مشتریان ، همواره خود را متعهد به برآورده سازی کلیه نیازهای تلویحی و تصریحی مشتریان در حال و آینده می داند و در این راستا اقدام به استقرار و اجرای رهنمودهای استاندارد ISO10004:2018 نموده است. گروه صنعتی صادقی با درنظر گرفتن اصول مشتری مداری ، دسترسی آسان ، واقع بینانه در پاسخگویی ، محرمانگی اطلاعات مشتریان و قانونمندی ، اهداف ذیل را در راستای مدیریت اثربخش رضایتمندی مشتریان اتخاذ نموده است:

۱- شناسایی و درک کلیه الزامات قانونی و مقررات مربوطه از جمله الزامات مالی و عملیاتی و سازمانی و همچنین الزامات و نیازهای مشتریان و سایر ذینفعان و تلاش در جهت دستیابی و پاسخگویی بموقع به آنها

۲- حفظ اطلاعات محرمانه و خصوصی مشتریان

۳-یکپارچه نمودن اطلاعات ،اندازه گیری، ارزیابی ، تحلیل و پایش مستمر، بهبود سطح رضايتمندي ذينفعان بخصوص مشتريان به منظور ایجاد مشتریان وفادار   

۴- مسئولیت پذیری ، شفافيت و پاسخگو بودن كاركنان در برابر مشتریان 

۵-ایجاد محیطی مشتری محور در جهت دریافت بازخوردهای مشتریان و ذینفعان ، ارزیابی و نظارت و رسیدگی اثربخش به آنها

۶- برقراری پل های ارتباطی مناسب و نوین و گسترش آن ها جهت سهولت در دریافت بازخوردهای مشتریان و استفاده آسان از اطلاعات بدست آمده

۷- شناسایی ، ارزیابی و کنترل اثربخش ریسک ها و فرصت های مرتبط با سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان

۸-استفاده از کارکنان ذیصلاح و متعهد جهت ارتباط با مشتریان ، نظارت و ارزیابی بر رضایت مشتریان و ارائه گزارش های لازم

۹-افزایش اثربخشی و کارآیی فرآیندهای نظارت و ارزیابی رضایت مشتری

مدیریت ارشد سازمان متعهد می گردد منابع لازم را جهت تحقق اهداف فوق فراهم نماید و تمامی کارکنان شرکت نیز خود را نسبت به دستیابی به این اهداف ملزم می دانند.