تاریخچه تولید و مواد اولیه سس مایونز

تاریخچه تولید و مواد اولیه سس مایونز

بر سر اینکه اولین بار سس مایونز در چه کشوری تولید شده است، اختلافاتی وجود دارد. اغلب مردم و از جمله فرانسویها ادعا دارند که مخترع سس مایونز، فرانسویها هستند. در صورتی که اهالی جزیره کوچک اسپانیایی منورکا، عقیدی دیگری دارند.