نکات مهم در فرایند تولید قیر پلیمری با پمپ هموژن

نکات مهم در فرایند تولید قیر پلیمری با پمپ هموژن

تولید قیر پلیمری در ساختار راه های آسفالتی جزئی مهم و تعیین کننده است و در عایق کاری بام نیز به طور گسترده ای استفاده می شود. مخلوط آسفالتی از سنگدانه، قیر پلیمری و فضاهای خالی تشکیل می شود که حدود ۹۶-۹۴ درصد سنگدانه و ۶-۴ درصد آنرا قیر شامل می شود. امروزه راه های…